nhật bản

 1. Nguyễn Ngọc Hải
 2. Thuỳ Linh
 3. Tuyền Nguyễn
 4. Y DUONG
 5. Tuyền Nguyễn
 6. Y DUONG
 7. Nguyễn Ngọc Hải
 8. Y DUONG
 9. Tuyền Nguyễn
 10. Y DUONG
 11. Thuỳ Linh
 12. Y DUONG
 13. Tuyền Nguyễn
 14. Tuyền Nguyễn
 15. Y DUONG
 16. Trung Châu
 17. Trung Châu
 18. Tuyền Nguyễn
 19. Y DUONG
 20. Y DUONG