say love

 1. Y DUONG
 2. Lưu Quí Hửu
 3. Nguyễn Ngọc Hải
 4. Duy Phạm
 5. Y DUONG
 6. Nguyễn Ngọc Hải
 7. Nguyễn Ngọc Hải
 8. Lưu Quí Hửu
 9. Lưu Quí Hửu
 10. Nguyễn Ngọc Hải
 11. Nguyễn Ngọc Hải
 12. Duy Phạm
 13. Lưu Quí Hửu
 14. Lưu Quí Hửu
 15. Nguyễn Ngọc Hải
 16. Lưu Quí Hửu
 17. Nguyễn Ngọc Hải
 18. Lưu Quí Hửu
 19. Duy Phạm
 20. Lưu Quí Hửu