nhật bản

 1. Nguyễn Ngọc Hải
 2. Tuyền Nguyễn
 3. Lưu Quí Hửu
 4. Lưu Quí Hửu
 5. Trần Minh Thư
 6. Trần Minh Thư
 7. Trần Minh Thư
 8. Trần Minh Thư
 9. Trần Minh Thư
 10. Trần Minh Thư
 11. Mai Phụng
 12. Tuyền Nguyễn
 13. Tuyền Nguyễn
 14. Lưu Quí Hửu
 15. Tuyền Nguyễn
 16. Tuyền Nguyễn
 17. Linh Nguyễn
 18. Trần Minh Thư
 19. Lưu Quí Hửu
 20. Lưu Quí Hửu